Algemene Voorwaarden Health & Sports Club Vouershof BV

Deze algemene voorwaarden bevatten geen statuten/huishoudelijk Clubreglement en kunnen niet als zodanig worden beschouwd. De woorden: “programma” en  “leden” worden slechts gebruikt als synoniem voor een gebruikersrecht.

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door “De Club”.
1.2 De Club: Health & Sports Club Vouershof BV statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs alsmede kantoorhoudende te Geleen.
1.3 Programma: lidmaatschapsvorm.
1.4 Clubkey: een persoonlijke pas/sleutel ten bewijze van het gekozen programma van “De Club”.
1.5 Contract: de overeenkomst/het programma zoals gesloten tussen “De Club” en een Lid/persoon/bedrijf en komt tot stand door ondertekening.
1.6 Diensten: de diensten die worden geleverd door “De Club” bestaande uit het ter beschikking stellen van Health en Sport faciliteiten.
1.7 KidzzClub: de opvangclub voor kinderen zoals wordt verzorgd door “De Club”.
1.8 Lid (Leden): natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een contract aangaat met betrekking tot Health en Sport
aanbod van “ De Club”.
1.9 Clubcredit: een op de Clubkey gestort tegoed welke besteedbaar is in “De Club”.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan tussen “De Club” en haar Leden.

3. Soorten programma’s
3.1 Adult: individueel programma voor een enkele persoon vanaf 18 jaar.
3.2 Duo: een programma voor twee personen vanaf 18 jaar, woonachtig op hetzelfde adres.
3.3 Young Adult: individueel programma vanaf 12 t/m 24 jaar.
3.4 Off peak: individueel programma voor enkele persoon met toegang tot de Club maandag t/m vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur.
3.5 Junior: kind niet ouder dan 17 jaar gekoppeld aan een Adult , Off peak of Duo programma. Aantonen van het bovenstaande
kan worden geëist bij inschrijving.
3.6 Tennis gerelateerd: personen die alleen gebruik maken van betaalde tennisfaciliteiten.
3.7 Additionele programma’s: “De Club” biedt de mogelijkheid om extra diensten/faciliteiten af te nemen middels een zogenaamde upgrade tegen een wekelijks
vastgesteld tarief. Afhankelijk van de soort faciliteit, is deze periodiek opzegbaar.
3.8 Garantie programma; een programma met de mogelijkheid om, na de eerste 3 maanden zonder opgaaf van reden, het contract te beëindigen. Voorwaarden voor deze beëindiging is dat het Lid in deze 3 eerste maanden minimaal 26x de Club heeft bezocht. Deze garantie geldt niet voor Leden die in het verleden al lid zijn geweest.
3.9 Elk programma bevat zijn eigen toegang- en gebruiksrecht binnen “De Club”.

4. Duur van het contract
4.1 Het contract wordt afgesloten voor een minimale looptijd van 4 weken, 1 jaar of 2 jaar. Het contract kan aan het einde van de looptijd worden opgezegd met in
achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Wanneer de overeenkomst niet met een nieuw ondertekende overeenkomst is verlengd en het contract niet tijdig
is opgezegd, geldt het contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd, kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
4.2 “De Club” behoudt zich het recht de looptijd aan te passen. Deze aanpassing zal vooraf worden aangekondigd.
4.3 Opzegging dient als volgt te geschieden: per mail (administratie@vouershof.nl) of door het persoonlijk overhandigen van een ingevuld
opzeggingsformulier aan een medewerker van de Receptie die vervolgens een ontvangstbevestiging zal afgeven.
4.4 Tussentijdse beëindiging van een bepaalde tijd contract door een Lid is niet mogelijk behoudens in geval van aantoonbare overmacht (ter beoordeling van de directie van Health & Sports Club Vouershof BV) en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (conform artikel 9 Algemene Voorwaarden).
4.5 Het contract inclusief programma is strikt persoonlijk maar wel eenmalig overdraagbaar.
4.6 De duur van een tennis gerelateerd contract varieert per afgesloten overeenkomst.

5. Bewijs van afgesloten programma
5.1 Elk Lid/persoon is verplicht tegen betaling een Clubkey aan te schaffen.
5.2 Bij elk bezoek aan “De Club” moet de Clubkey worden getoond. Indien de Clubkey is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangende Clubkey tegen
vergoeding te worden aangeschaft.
5.3 Het is niet toegestaan dat een derde, anders dan het Lid, gebruik maakt van de Clubkey. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van “De Club”, zal iemand die niet in bezit is van een geldige Clubkey, “De Club” mogen betreden.

6. Lidmaatschapsgeld
6.1 Elk Lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type programma. Lidmaatschapsgelden zijn gebaseerd op weekprijzen. “De Club” kan jaarlijks per januari de lidmaatschapsgelden indexeren. Elke aanpassing dient minimaal 1 kalendermaand vooraf te worden aangekondigd.
6.2 Naast het lidmaatschapsgeld betaalt het Lid een vergoeding voor het Startpakket alsmede een Clubcredit. Voor tennisgerelateerde activiteiten
geldt alleen een vergoeding voor de Clubkey. Bij inlevering van de Clubkey na beëindiging van het programma, ontvangt het lid € 2,50 retour.
6.3 Het Clubcredit bedraagt € 30 en wordt 1x per jaar door “De Club” afgeschreven en vervolgens als saldo bijgeschreven op de Clubkey van
het Lid. Hiermee kan men betalingen in “De Club” doen en ontvangt men 10% korting op bestedingen in de Club. Op elk moment kan het Lid de Clubkey
“opwaarderen” aan de Receptie van “De Club”. Het Clubcredit kan niet worden aangewend voor betaling van afgesloten programma.
6.4 Het Clubcredit geldt niet voor leden t/m 17 jaar en leden met een contract van 4 weken.
6.5 Het lid heeft de keus om het Clubcredit na de eerste looptijd van het programma op elk gewenst moment op te zeggen. Deze opzegging dient per mail of
schriftelijk te geschieden via een invulformulier verkrijgbaar bij de Receptie. Na opzegging vervalt het recht op 10% korting op bestedingen in de “De Club”.
6.6 Op verzoek van het Lid, wordt na beëindiging van het lidmaatschap het nog aanwezige Clubcredit saldo retour gestort.
6.7 Betaling van tennis gerelateerde activiteiten vindt plaats middels facturering met of zonder automatische incasso.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling van het afgesloten programma dient te geschieden volgens contract middels een automatische incasso.
7.2 Half jaarlijkse of jaarlijkse betaling van het afgesloten programma dient te geschieden volgens het contract. Een Lid ontvangt hiervoor een factuur van
“De Club” welke dient te zijn voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum.
7.3 Bij niet-tijdige betaling is het Lid direct in verzuim, en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.
7.4 In het geval van niet-tijdige betaling kan “De Club” haar diensten opschorten en heeft “De Club” het recht om een Lid de toegang tot “De Club” te
ontzeggen. Zodra een Lid aan zijn/haar volledige betalingsverplichting heeft voldaan kan hij/zij weer gebruik maken van de faciliteiten.
7.5 Wanneer de automatische incasso wordt gestorneerd, volgt een 1 e aanmaning. Bij uitblijven van betaling volgt een 2e aanmaning waarbij het
verschuldigde bedrag wordt vermeerderd met € 2,50 zijnde administratiekosten en bankkosten.
7.6 Indien “De Club” een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde Lid. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.
7.7 Voor de bar, het restaurant, de sportshop, additionele diensten (zoals enkele trainingen, beautybehandelingen en bepaalde zwem-activiteiten) en de daarvoor
benodigde materialen en/of goederen, dient apart door het Lid te worden afgerekend. Deze diensten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap.

8. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
8.1 Leden zijn verplicht melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald programma.
8.2 Bij een tussentijdse wijziging van een programma doordat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden, binnen de eerste contractperiode, blijft de resterende looptijd van het nieuw af te sluiten programma onveranderd.
8.3 Tijdens vakanties, is het toegestaan het afgesloten programma tijdelijk over te dragen aan een niet-Lid. Activering dient te geschieden via een daar voor bestemd formulier verkrijgbaar bij de Receptie.
8.4 Een Lid heeft de mogelijkheid het afgesloten programma te bevriezen indien gedurende een periode langer dan een maand geen gebruik gemaakt kan worden
van enig faciliteit binnen “De Club” als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte. Tijdens de periode van bevriezing vindt er geen lidmaatschapsbetaling
plaats. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden met aantoonbaar bewijs. De lidmaatschapsperiode wordt verlengd met de duur van de
bevriezing.
8.5 Een Lid heeft de mogelijkheid het afgesloten programma te bevriezen, tegen een eenmalige betaling van € 5,00, indien gedurende een periode langer dan
zes weken geen gebruik gemaakt kan worden van enig faciliteit binnen “De Club” als gevolg van een aantoonbare stage of vakantie. Tijdens de periode van
bevriezing vindt er geen lidmaatschapsbetaling plaats. De aanvraag voor bevriezing dient schriftelijk plaats te vinden.
8.6 Wanneer het Lid zich in de eerste contractperiode bevindt, wordt bij her-activering van het lidmaatschap, de contractperiode verlengd met dezelfde periode als
de bevriezing en wordt de betalingsverplichting weer geactiveerd.

9. Tussentijdse beëindiging van het contract/programma
9.1 Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van het contract, heeft het Lid de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Deze
herroeping dient schriftelijk te geschieden.
9.2 Het Lid krijgt een ander woonadres welke meer dan 10 kilometer van “De Club” is gelegen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met bewijs van inschrijving waarbij de opzegtermijn van 4 weken geldt.
9.3 Het Lid heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om van enig faciliteit binnen “De Club” gebruik te kunnen maken. De
opzegging dient schriftelijk te geschieden met doktersverklaring waarbij de opzegtermijn van 4 weken geldt.
9.4 Restitutie is niet mogelijk bij additioneel afgenomen diensten en lessen/cursussen waarvoor separaat dient te worden betaald.
9.5 “De Club” behoudt zich het recht voor het contract door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, indien er voor “De Club” gegronde redenen bestaan.
9.6 “De Club” kan een afgesloten programma onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien:
(I) een Lid de Algemene Voorwaarden en/of reglementen van “De Club” ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
(II) een Lid zich misdraagt jegens andere Leden, medewerkers van “De Club”, bijvoorbeeld door het vertonen van incorrect, ruw of agressief gedrag;
(III) een Lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van de Club, medewerkers of andere Leden;
(IV) in geval van een tekortkoming in de nakoming van het contract alsmede deze Algemene Voorwaarden door een Lid, waaronder inbegrepen het niet (tijdig)  voldoen aan een betalingsverplichting. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee. In geval van een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting is opzegging echter slechts mogelijk na verloop van 30 dagen na het verstrijken van de vervaldatum en voorafgegaan door een waarschuwing.
9.7 In geval van een opzegging door “De Club” als bedoeld in artikel 9.5 en 9.6 volgt geen restitutie van betaalde gelden.
9.8 Bij overlijden van het Lid, wordt het contract ontbonden en het eventuele restant aan lidmaatschapsgeld en Clubcredit gerestitueerd.

10. Kinderen
10.1 Kinderen t/m 11 jaar, dienen te allen tijde te worden vergezeld door een volwassene.
10.2 Kinderen t/m 11 jaar hebben alleen toegang tot de KidzzClub en de Kidzz activiteiten aangegeven op ons rooster.
10.3 Kinderen t/m 3 jaar kunnen dagelijks tot 13.30 uur gebruik maken van het zwembad. Kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben alleen op zondag toegang tot het zwembad (Family Day).
10.4 Kinderen van 12 t/m 14 jaar hebben toegang tot “De Club” van maandag t/m donderdag tot 19.00 uur, vrijdag en in het weekend.
10.5 Kinderen vanaf 15 jaar hebben alle dagen en tijden van de week toegang tot de Club.
10.6 Ouders mogen “De Club” niet verlaten tijdens het verblijf van hun kinderen in de KidzzClub en zij dienen van alle kinderen zo nodig de noodzakelijke medische of anderszins belangrijke gegevens te verstrekken aan de dienstdoende toezichthouder(s).
10.7 “De Club” bepaalt de programma’s, groepen of activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen.

11. Gedrag van Leden
11.1 Elk Lid ontvangt een exemplaar van het Clubreglement genaamd “Huishoudelijk Clubreglement” en de Algemene Voorwaarden. Elk Lid dient zich aan dit  reglement te houden en op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden.
11.2 Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van “De Club”, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de  desbetreffende Leden en/of introducés. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.
11.3 Het is niet toegestaan dat Leden en/of introducés gebruik maken van de faciliteiten van “De Club” indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen.
11.4 Overtreding van de regels zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap als omschreven in artikel 9.6 van de  Algemene Voorwaarden.

12. Introducés
Leden kunnen een introducé meenemen. De introduce dient vooraf aan het bezoek, aangemeld te worden bij de Receptie of Info afdeling. Zij dienen zich in het bezit  te stellen van een dagpas en dienen het verschuldigde introductiegeld vooraf aan de Receptie af te rekenen. Dezelfde persoon mag één keer gratis geïntroduceerd worden. Het Lid is gedurende het verblijf op “De Club” verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introducés hebben dezelfde rechten  en plichten als het Lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan  de voorwaarden en reglementen van “De Club”. “De Club” behoudt zich het recht voor om:
– zonder opgaaf van reden een introducé de toegang te weigeren;
– zelf gasten op “De Club” uit te nodigen.

13. Tenniscontractanten
13.1 Elke deelnemer aan het tenniscontract dient in het bezit te zijn van een geldige Clubkey. Hiermee verschaft men zich toegang tot “De Club”.
13.2 “De Club” behoudt zich het recht voor de tennisbanen tijdens de (jaarlijkse) contractsperiode 2x op doordeweekse dagen en 4x in het weekend op te eisen. “De Club” zal als compensatie de contractant een waardebon verstrekken.
13.3 De periode van 25 t/m 31 december valt buiten het tenniscontract.
13.4 Opzegging van het tenniscontract dient jaarlijks voor 1 maart schriftelijk te geschieden.
13.5 Voor de overige punten gelden, daar waar van toepassing, de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

14. Zwemlessen
14.1 De separate voorwaarden voor de zwemlessen zijn onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.

15. Openingstijden
15.1 “De Club” behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen op bedrijfseconomische gronden. “De Club” verplicht zich jegens haar Leden eventuele aanpassingen minimaal 1 kalendermaand voor ingang kenbaar te maken.
15.2 “De Club” is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, carnavals zondag en maandag, 1e paasdag, Koningsdag, 1e pinksterdag, Hemelvaartdag, 1e kerstdag en  oudejaarsdag vanaf 15.00 uur.
15.3 “De Club” behoudt zich het recht voor de openingstijden tijdelijk aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of om andere moverende redenen, maar zal trachten de Leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

16. Aansprakelijkheid
16.1 Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van “De Club”.
16.2 “De Club” en haar medewerkers zijn behoudens in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder in ieder  geval begrepen: vermogensschade, letselschade of overlijden van een Lid of introducé, ontstaan tijdens het verblijf op “De Club”, waarbij al dan niet gebruik wordt  gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
16.3 In het geval een rechter mocht oordelen dat deze aansprakelijkheid wel bestaat dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan verzekeringspenningen  dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar aan “De Club” wordt uitgekeerd.
16.4 Leden en introducés wordt aangeraden vooraf een medische keuring te laten doen.
16.5 Zwangere vrouwen en zij die lijden aan hart- en vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten gebruik mag worden gemaakt. Zij die lijden aan genoemde ziekten of aan hoge bloeddruk krijgen het advies geen gebruik te maken van sauna of stoombad.
16.6 Ieder Lid vrijwaart “De Club” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden, waaronder begrepen andere Leden, voor schade welke de betreffende derde heeft  geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in “De Club” ten gevolge van handelen of nalaten van het Lid.
16.7 “De Club” biedt de mogelijkheid om te zwemmen en te baden. Een bezoek aan de baden is volledig op eigen risico. De baden zijn zonder toezicht van badmeesters.
16.8 De baden waar het Lid gebruik van kan maken zijn maximaal 1.25 meter diep. “De Club” wijst er expliciet op dat voor kinderen ook in ondiep water verdrinkingsgevaar kan bestaan.
16.9 Toezicht van een volwassene is vereist wanneer er kinderen aan het zwemmen zijn en valt onder de verantwoordelijkheid van de (groot)ouders/ begeleiders.

17. Overige zaken
17.1 De Leden en introducés geven “De Club” toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Indien niet gewenst, kunt u dit aangeven aan de Receptie of in het moment aan een betreffende medewerker.
17.2 “De Club” is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en/of overige reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
17.3 Voor alle uitingen gelden drukfouten onder voorbehoud.
17.4 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen op de  overeenkomsten onverkort van kracht.
17.5 “De Club” vraagt om uw persoonsgegevens, waaronder uw gegevens over uw gezondheid. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen  en voor het opstellen van een voor u goed en passend (sport)advies. ”De Club” zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zal de gegevens niet aan derden verstrekken tenzij hier een noodzakelijke en/of gegronde reden voor is. Zonder uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw  persoonsgegevens niet verwerken. Middels ondertekening van het contract, gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld. Voor  meer informatie, vraag een afschrift van ons Privacybeleid.

18. Klachten
Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan; Health & Sports Club Vouershof BV Vouershof 3, 6161 DB Geleen of per mail aan service@vouershof.nl. Klachten worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle contracten alsmede alle verplichtingen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.